Dyrektywa Transgraniczna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwana dalej „dyrektywą transgraniczną” powstała w celu ulepszenia funkcjonowania jednej z podstawowych zasad zjednoczonej Europy – swobody przepływu usług.

Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej służy urzeczywistnieniu działań Unii Europejskiej (UE) zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
Ustawa wdrażająca dyrektywę transgraniczną w Polsce weszła w życie w dniu 15 listopada 2014 r.

Dyrektywa transgraniczna pozwala uzyskać zwrot poniesionych kosztów za świadczenia zdrowotne udzielone poza granicami Polski na zasadach określonych w ustawie implementującej dyrektywę transgraniczną oraz w aktach wykonawczych, o ile świadczenia te należą do świadczeń gwarantowanych w Polsce w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.